Om als lokale overheid een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR).

Wie heeft er allemaal toegang tot uw persoonsgegevens?

Gemeente Schilde is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van gemeente Schilde zomaar toegang heeft tot alles. Uw persoonsgegevens komen alleen bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met onze IT-partners. Die  ondersteunen ons (als 'verwerker') bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Ze handelen daarbij altijd volgens de richtlijnen van gemeente Schilde. Met alle verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacy standaarden gebruiken.

Soms is gemeente Schilde niet de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale overheid. En we wisselen regelmatig ook persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om u te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop u wettelijk recht hebt. Zo zijn we u nog beter van dienst.

We sturen uw persoonsgegevens nooit zomaar door aan anderen. We doen dat alleen als u ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken

Gemeente Schilde gebruikt uw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. Meer bepaald doen wij dit enkel:

 1. om een wettelijke verplichting na te komen
  Voorbeeld: de dienst burgerzaken van de gemeente is verplicht om gegevens van iedere inwoner op te nemen in het bevolkingsregister.
 2. wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven
  Voorbeeld: u geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief.
 3. om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.
  Voorbeeld: gemeente Schilde geeft een financiële toelage voor grote gezinnen. Er is geen wet die ons dat verplicht. De gemeente doet dat in het algemeen belang van de inwoners van Schilde.
 4. voor de uitvoering van een overeenkomst die u bent aangegaan met gemeente Schilde
  Voorbeeld: u schrijft uw kind in voor een sportkamp van gemeente Schilde. Daarvoor vult u een inschrijvingsformulier in. Op basis van deze overeenkomst verwerken wij uw gegevens voor alle administratie met betrekking tot uw inschrijving van het sportkamp.
 5. om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden
  Voorbeeld: in hoogst uitzonderlijke levensbedreigende noodsituaties of rampen kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken om u te beschermen.

Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat u een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage

U hebt het recht op een kopie of inzage van uw eigen persoonlijke gegevens. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Recht op verbetering

Merkt u dat gemeente Schilde foute of onvolledige persoonsgegevens over u heeft? U hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
 • als we uw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en u beslist om uw toestemming in te trekken
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, uw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
 • als we wettelijk verplicht worden om uw gegevens te verwijderen
 • voor nieuwsbrieven door op de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om uw gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan uw wens om vergeten te worden. U kunt bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.

Hoe kunt u die rechten uitoefenen?

Als u uw recht op inzage wil uitoefenen, neem dan contact op met de betrokken dienst. Zij helpen u graag verder. We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord. Concreet is dit uiterlijk 30 dagen nadat we uw verzoek en het bewijs van uw identiteit ontvangen hebben. Uw rechten gebruiken kost u normaal niets. Als uw vraag buitensporig is of als u vaak dezelfde vraag stelt, kan gemeente Schilde toch een vergoeding vragen of uw verzoek weigeren.

Als u vragen of bezorgdheden heeft over de verwerking van uw gegevens of met de uitoefening van uw rechten kunt u zich in eerste plaats wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming, kortweg de DPO (Data Protection Officer).

 1. Stuur een mail met uw verzoek naar: privacy@schilde.be 
 2. Doe een melding via www.schilde.be/melding - rubriek ‘privacy en gegevensbescherming'
 3. Stuur een brief met uw verzoek naar:
  Gemeentebestuur Schilde
  t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
  Brasschaatsebaan 30
  2970 Schilde

U kunt zich ook wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie CBPL). De contactgegevens kunt u vinden op hun website .

Houder van bestanden

Gemeente Schilde: college van burgemeester en schepenen, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde. De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur is de Algemeen Directeur.

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden als omstandigheden dit vereisen. Via de versienaam en aangepaste datum ziet u meteen of de tekst vernieuwd werd. We raden u aan om deze verklaring af en toe opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw informatie beschermen.

Versie 2.0 – 3 oktober 2018