1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door het Autonoom gemeentebedrijf Schilde. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Het Autonoom gemeentebedrijf Schilde kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 

2. Gebruik van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over het Autonoom gemeentebedrijf Schilde, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van gemeente Schilde.

Alhoewel het Autonoom gemeentebedrijf Schilde zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert het Autonoom gemeentebedrijf Schilde niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert het Autonoom gemeentebedrijf Schilde een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je het Autonoom gemeentebedrijf Schilde contacteren op volgend e-mailadres: info@schilde.be.
 

3. Aansprakelijkheid

Het Autonoom Gemeentebedrijf Schilde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden, enzovoort. Het Autonoom Gemeentebedrijf Schilde verstrekt dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Schilde is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.
 

4. Intellectuele eigendom

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van Het Autonoom Gemeentebedrijf Schilde, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van het Autonoom gemeentebedrijf Schilde.
 

5. Toepasselijk recht

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.