Foyerconcerten

Za. 28-10-2023 11u Foyer concert foyer w44                                                                                                                                    Fluitklas

Zo. 26-11-2023 11u Foyer concert foyer w44                                                                                                                                      Afdeling oude muziek

Vr. 22-12-2023 19u Foyer concert foyer w44                                                                                                                                Klarinetklas & Accordeonklas

Zo. 21-1-2023 11u Foyer concert foyer w44                                                                                                                                Zangklassen

Ma. 29-4-2023 19u Foyer concert foyer w44                                                                                                                                        Koor